Skolans Profil

Grunden för vår verksamhet är Skolverkets Läroplan för Grundskolan samt ett holistiskt synsätt.

Vi förverkligar vår vision genom att i vår dagliga verksamhet sträva mot att:

  • inspirera barn och unga och ta tillvara på deras inneboende kreativitet och med alla sinnen utforska sin omvärld
  • förlägga en del av undervisningen utomhus
  • lära barn och unga kommunikationsverktyg som gynnar ett konstruktivt samarbete med andra individer i samhället
  • servera ekologisk och närproducerad mat, med möjlighet för elever att delta i odling och i köket
  • vara så ekologiskt hållbara och medvetna som möjligt i våra val av material till inredning, arbeten, leksaker m.m.
  • försäkra att alla elever alltid känner sig trygga och respekterade, samt omges av öppenhet, ärlighet och vänlighet
  • följa tydliga riktlinjer och regler som beslutats i dialog mellan personal och elever
  • uppmuntra att lära känna sig själva och bygga en stark självkänsla, samt ge utrymme att i samverkan utforma dagen efter sina unika förutsättningar och behov
  • i val av projekt och teman ge utrymme för elevers individualitet och intressen
  • skapa en estetiskt tilltalande miljö som ger plats för vila, lek, lärande, utforskande och en daglig kontakt med naturen
  • erbjuda eleverna tillfällen till att vara delaktiga i närsamhället genom samverkan med lokala företag och föreningar etc.
  • utforska och lära ut de verktyg som finns för att bygga och utveckla ett allt mer ekologiskt och hållbart samhälle
  • i den dagliga verksamheten inkludera väl beprövade metoder såsom yoga och meditation, vilka främjar allas hälsa