Skolans Profil

 Grunden för vår verksamhet är Skolverkets Läroplan för Grundskolan, ett holistiskt synsätt, samt NVC-principerna.

Vi förverkligar vår vision genom att i vår dagliga verksamhet sträva mot att:

  • inspirera barn och unga och ta tillvara deras inneboende kreativitet, lust att lära och iver att med alla sinnen utforska sin omvärld
  • förlägga en del av undervisningen utomhus
  • försäkra att alla elever alltid känner sig trygga och respekterade, samt omges av öppenhet, ärlighet och vänlighet
  • följa tydliga riktlinjer och regler som beslutats i dialog mellan personal och elever och som alla förstår och respekterar
  • uppmuntra barn och unga att lära känna sig själva och bygga en stark självkänsla och självinsikt, samt ge så mycket utrymme som möjligt för elever att i samverkan med pedagogerna och varandra utforma dagens rytm efter sina unika förutsättningar och behov
  • i val av projekt och teman ge utrymme för elevers individualitet och intressen
  • lära barn och unga kommunikations verktyg som gynnar ett konstruktivt och gott samarbete med andra individer i samhället, särskilt Non Violent Communication
  • i den dagliga verksamheten inkludera väl beprövade metoder såsom yoga, meditation, dans, sång och massage, vilka främjar allas hälsa, välbefinnande och gemenskap
  • visa barn och unga att livet kan levas på många olika sätt och att valet hur de vill leva sina liv är deras eget
  • skapa en estetiskt tilltalande miljö som inomhus och utomhus ger plats för vila, stillhet, lek, skapande, lärande, utforskande och en daglig kontakt med naturen
  • erbjuda eleverna tillfällen till att vara delaktiga i närsamhället genom samverkan med lokala företag, bondgårdar, föreningar, etcetera
  • utforska och lära ut de verktyg och tekniker som finns för att bygga och utveckla ett allt mer ekologiskt och hållbart samhälle
  • servera ekologisk och närproducerad mat, med möjlighet för elever att delta i odling och i köket
  • vara så ekologiskt hållbar och medvetna som möjligt i våra val av material till inredning, arbeten, leksaker, med mera