Engagerade lärare och små klasser

På Backa Friskola strävar vi efter att ha legitimerade lärare med ett brinnande engagemang för barn och ungas lärande och utveckling. Våra lärare delar vår vision och utgår alltid från inställningen att eleverna vill och kan. Lärarnas förmåga att se varje individ och att kunna utmana och stödja varje elev att växa och utvecklas i sin egen takt mot målen är viktig för oss och för att möjliggöra detta är våra klasser relativt små.

Vi tror att delaktighet, samarbete och transparens på alla plan i skolan är en grundförutsättning för en god stämning och för både personalens och elevernas trivsel och välbefinnande. Därför arbetar vi på ett sånt sätt att lärarna har stor möjlighet att påverka sin arbetssituation och att viktiga beslut på skolan fattas av all personal gemensamt. Även elever görs delaktiga och ges möjligheter att vara med och påverka skolan och sitt lärande. Vi vill att elever och lärare skall känna att de kan ta ansvar för sitt eget lärande och arbete och för att kunna ta ansvar behöver man också ha möjlighet att påverka.

Samarbete över årsklasserna är en självklarhet för oss. Alla elever och personal på skolan skall kunna uppleva att de är en del av en gemenskap, en “familj”, där man uppskattar och värnar om varandra och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Då konflikter uppstår har vi verktyg, framförallt NVC, för att hantera dessa på ett öppet och respektfullt sätt där alla röster blir hörda.