Ett Holistiskt förhållningssätt

Holism innebär att tillåta och ge utrymme för alla aspekter av livet, samt att vara medveten om hur allting hänger samman. Vi visar genom vårt språk och genom vårt förhållningssätt en förståelse för att kropp, sinne, emotioner och själ inte är åtskilda från varandra utan djupt sammanlänkade.

 Medvetenhet och självinsikt

I vår dagliga verksamhet erbjuder vi eleverna tekniker och verktyg såsom meditation, mindfulness, dans och yoga. Genom dessa metoder ges eleverna möjlighet att utforska sin inre värld och sin relation till det andliga (själslivet). I vårt moderna samhälle är det stort fokus på den yttre, materiella världen och det är lätt att dras med i detta utan att först lyssna till sitt inre. Vi föreslår vägar där eleverna får komma i kontakt med sin egen inre värld genom personliga upplevelser. 

Backa Friskola vill lägga grunden för ett öppet och medvetet sinnelag som kan ge barn och unga förmågan att under uppväxten bevara en stark kontakt med sitt eget inre. Vi önskar ge våra elever verktyg för att förstå hur de själva fungerar på alla plan så att de kan välja väg i livet utifrån sin egen inre sanning utan att låta sig styras av konventioner eller yttre påtryckningar. Genom att redan nu visa att vi tar deras inre processer och olikheter på allvar vill vi ge barn och unga modet att under hela livet lyssna till sitt inre. Att utifrån sin egen drivkraft och dröm välja det som skapar djupast tillfredsställelse och harmoni.

Kontakt med naturen

Vi ger eleverna tillfällen att uppleva och förstå hur vi påverkar och påverkas av naturen, av vår omgivning och av varandra. Genom att vara medvetna om den effekt vi själva har på vår omgivning kan vi lära oss att ta ansvar för konsekvenserna av våra handlingar. Genom att vara medvetna om hur vår omgivning påverkar oss kan vi lära oss att ta ansvar för att välja en omgivning som stärker oss och ger oss välmående på alla plan. Närhet till och respekt för naturen innebär att vi i skolans verksamhet på ett naturligt sätt följer och låter oss påverkas av årstidernas växlingar och naturens rytm. Genom ceremonier firar och uppskattar vi de gåvor som naturen ger oss och uppmärksammar årstidernas växlingar. Vi närmar oss naturens element och energier med ett öppet sinnelag och låter dem tala till oss på sitt eget språk. I kontakt med naturen kan vi också komma i kontakt med vårt eget inre och med vår egen kropps rytm.

Kroppsmedvetenhet

På Backa Friskola uppmuntrar vi eleverna att lära känna sin egen kropp och att respektera kroppens rytm och behov. Att vara i kontakt med sin kropp, att inte köra över kroppen, och att ge kroppen det den behöver när den behöver det är viktigt för att uppleva hälsa och välmående i livet. Därför vill vi redan nu lägga grunden för en förståelse för hur kroppen fungerar och en förmåga att lyssna till och ta hand om sin egen kropp.

Att bejaka känslolivet

Alla känslor är berättigade och vi hindrar inte elever från att uttrycka känslor, så länge de inte skadar eller kränker sig själva eller någon annan. Vi undviker medvetet ett språk som bedömmer och kategoriserar känslor som bra eller dåliga, positiva eller negativa. Förmågan att känna igen, uttrycka och hantera sina känslor är viktig, och inte alltid självklar i dagens skola och samhälle. Att förtrycka vissa typer av känslor leder ofta till att känslorna istället kan bli destruktiva, för oss själva och för varandra. På Backa Friskola lär vi ut konstruktiva sätt att uttrycka känslor.

Sharing

Sharing (delning) används som ett självklart inslag i skolans vardag. I sharing sitter man i en cirkel och alla får en viss tid att dela med sig av det de vill medan de andra lyssnar utan att avbryta eller svara. Det är ett utrymme där eleverna får uttrycka sina tankar och känslor utan att bli bedömda och utan att få respons. Det som delas i sharing-cirkeln är alltid konfidentiellt. I sharing får alla lika mycket utrymme, vilket gynnar mångfald och jämnställdhet. Genom att eleverna ges utrymme att bli medvetna om, och att tydligt uttrycka vad de känner, samt genom att de tränar sig i att lyssna till varandra, växer de som individer och utvecklar ovärderlig social kompetens och förmåga till empati.