Ett Holistiskt förhållningssätt

Holism innebär att tillåta och ge utrymme för alla aspekter av livet, samt att vara medveten om hur allting hänger samman. Vi visar genom vårt språk och genom vårt förhållningssätt en förståelse för att kropp, sinne och känslor inte är åtskilda från varandra.

Medvetenhet och självinsikt

I vårt moderna samhälle är det stort fokus på den yttre, materiella världen. I Backa Friskolas dagliga verksamhet erbjuder vi eleverna tekniker och verktyg såsom meditation, mindfulness och yoga. Genom dessa metoder ges eleverna möjlighet att utforska sin inre värld. Backa Friskola vill lägga grunden för ett öppet och medvetet sinnelag. Vi önskar ge våra elever verktyg för att förstå hur de själva fungerar. Genom att redan nu visa att vi tar deras inre processer och olikheter på allvar vill vi ge barn och unga modet att under hela livet lyssna till sitt inre. Att utifrån sin egen drivkraft och dröm välja det som skapar djupast tillfredsställelse och harmoni.

Kontakt med naturen

Vi ger eleverna tillfällen att uppleva och förstå hur vi påverkar och påverkas av naturen, av vår omgivning och av varandra. Närhet till och respekt för naturen innebär att vi i skolans verksamhet på ett naturligt sätt följer och låter oss påverkas av årstidernas växlingar och naturens rytm.

Kroppsmedvetenhet

På Backa Friskola uppmuntrar vi eleverna att lära känna sin egen kropp och att respektera kroppens rytm och behov. Därför vill vi redan nu lägga grunden för en förståelse för hur kroppen fungerar och en förmåga att lyssna till och ta hand om sin egen kropp.

Att bejaka känslolivet

Alla känslor är berättigade och vi hindrar inte elever från att uttrycka känslor, så länge de inte skadar eller kränker sig själva eller någon annan.Vi undviker medvetet ett språk som bedömmer och kategoriserar känslor som bra eller dåliga, positiva eller negativa. Förmågan att känna igen, uttrycka och hantera sina känslor är viktig, på Backa Friskola lär vi ut konstruktiva sätt att uttrycka känslor.

Sharing

Sharing (delning) används som ett inslag i skolans vardag. Vi tar runda och alla får dela med sig av det de vill medan de andra lyssnar utan att avbryta eller svara. Det som delas i sharing-cirkeln är alltid konfidentiellt. Genom att eleverna ges utrymme att bli medvetna om, och att tydligt uttrycka vad de känner, samt genom att de tränar sig i att lyssna till varandra, växer de som individer och utvecklar ovärderlig social kompetens och förmåga till empati.