Normkritisk Pedagogik

Enligt värdegrunden i Läroplanen så är skolans mål att varje elev “tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor”.

I den elevaktiva pedagogiken och det åldersintegrerade arbetssättet ger pedagogerna ofta eleverna tillfällen att hjälpa varandra och att lära av varandra. Genom det normkritiska perspektivet i pedagogiken är pedagogerna aktiva i att synliggöra och förändra normer i samhälle och klassrum som kan verka förtryckande och som kan skapa utanförskap. Den normkritiska pedagogiken ger också eleverna träning i att kritiskt granska källor och material och att inte acceptera normer som på olika sätt bidrar till förtryck och kränkningar av individer eller grupper. Eleverna görs genom den normkritiska pedagogiken delaktiga i det förändringsarbete som är nödvändigt i samhället och skolan för att motverka diskriminering och stärka respekten för allas egenvärde och rättighet att vara sig själva.

Under arbetslagsträffar varje vecka aktualiserar personalen värdegrundsfrågorna och diskuterar arbetet med värdegrunden så att den alltid är levande i planering och utvärdering av det pedagogiska arbetet. Personalen har ansvar för att aktivt motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. I detta arbete får personalen stöd av det normkritiska arbetssättet som skolan förespråkar. Lärarna granskar till exempel alltid kritiskt litteratur och material som ingår i undervisningen för att säkerställa att innehållet inte kan uppfattas som diskriminerande eller på annat sätt kränkande. Vi för tillsammans dialoger på arbetslagsträffarna där vi diskuterar och redovisar bland annat följande frågeställningar: Förmedlar läromedlen en stereotyp bild av vissa etniska eller religiösa grupper? Synliggör litteraturen olika sexuella läggningar och personer med funktionshinder på ett naturligt sätt? Hur förmedlar läromedlen genusperspektiv? Vilka normer förmedlar läromedlen? Hur kan vi göra eleverna medvetna om dessa normer och hur kan vi synliggöra normernas konsekvenser för eleverna och oss själva? Hur kan skolan bäst agera för att till exempel, som det står i läroplanen, “motverka traditionella könsmönster”?

I det normkritiska arbetssättet är lärarnas språk också viktigt och personalen uppmanas att vara uppmärksamma på sitt språk. Vilka normer förmedlar jag omedvetet till eleverna? Hur kan jag säkerställa att mitt språkbruk inte omedvetet kränker någon eller bidrar till stereotypa föreställningar om exempelvis könsroller. Lärarna tränas i ett självreflekterande arbetssätt som stödjer dem att vara uppmärksamma på läromedlens, sitt eget och varandras språkbruk och att föra en öppen dialog kring normer och värden med varandra och med eleverna.