Normkritisk Pedagogik

Enligt värdegrunden i Läroplanen så är skolans mål att varje elev “tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor”.

I den elevaktiva pedagogiken och det åldersintegrerade arbetssättet ger pedagogerna ofta eleverna tillfällen att hjälpa varandra och att lära av varandra. Genom det normkritiska perspektivet i pedagogiken är pedagogerna aktiva i att synliggöra och förändra normer i samhälle och klassrum som kan verka förtryckande och som kan skapa utanförskap. Den normkritiska pedagogiken ger också eleverna träning i att kritiskt granska källor och material och att inte acceptera normer som på olika sätt bidrar till förtryck och kränkningar av individer eller grupper. Eleverna görs genom den normkritiska pedagogiken delaktiga i det förändringsarbete som är nödvändigt i samhället och skolan för att motverka diskriminering och stärka respekten för allas egenvärde och rättighet att vara sig själva.