NVC – Non Violent Communication

Backa Friskola vill uppmuntra och stödja barn och unga att växa som självständiga människor, med stark självkänsla och självinsikt och med förmåga att förstå andra och att visa hänsyn till varandra.

Vi upplever att det empatiska förhållningssätt som NVC står för ger stöd för respektfulla möten och samtal som leder till gemensam utveckling och djupare förståelse.

NVC kan kort beskrivas i fyra steg:

    1. Observation utan att värdera eller att tolka
    2. Uttrycka hur jag känner mig i förhållande till det jag observerar. Känslor är kroppens signaler
    3. Uppmärksamhet på mina egna och andras behov skapar kontakt och möjlighet till dialog
    4. Uttrycka tydliga önskemål utan krav, hot eller belöningar

Genom att vara uppmärksam på egna och andras behov, och genom att träna oss på att uttrycka tydliga önskemål och att motivera dessa, får vi en djupare kontakt med oss själva och varandra och möjligheten till respektfull samverkan ökar.

Uppskattning

På Backa Friskola uttrycker vi gärna och ofta uppskattning till varandra. Däremot undviker vi bedömande, beröm och belöningar. Risken med bedömningar och beröm från “auktoriteter” är att eleverna kan bli “utifrånstyrda” och beroende av andras gillande för att vara nöjda med sig själva och det de gör. Istället vill vi uppmuntra och stärka elevernas egen självkänsla och autonomi genom att uttrycka genuin uppskattning både för personen och för det som han eller hon gör som berikar oss.

Närvarande och lyssnande vuxna

Det är viktigt för oss på Backa Friskola att alla elever känner sig sedda och lyssnade på. Pedagogerna är närvarande och möter eleverna där de är och bekräftar att de förstår och hör vad de känner och uttrycker. Om elever inte kan sätta ord på sina känslor eller önskemål kan pedagogerna hjälpa till genom att gissa sig fram. När de vuxna lyssnar och bekräftar eleverna i deras känslor och tankar blir det en träning för eleverna att förstå sig själva och utveckla sin förmåga att uttrycka sig tydligt. När de vuxna också visar att de tydligt kan uttrycka sina egna känslor, tankar och behov så blir de goda förebilder för öppen, ärlig och konsktruktiv kommunikation.

Tydligt ledarskap

När elever säger eller gör saker som inte kan accepteras bemöter pedagogerna dem på ett sätt som visar vägar till andra sätt att handla, utan att fastna i bedömning eller skuldbeläggning. Pedagogerna utgår ifrån att eleverna vill samarbeta och att de gör sitt bästa för att hitta lösningar utifrån sina behov och sin förmåga. Genom tydligt ledarskap kan de vuxna både säga stopp när det behövs och samtidigt visa förståelse för elevernas behov och stödja dem att hitta ett annat sätt att få sina behov mötta.