Reggio Emilia

Följande värden delar vi med Reggio Emilias filosofi

En demokratisk arbetsplats

En bärande idé i Reggio Emilia pedagogiken är att förskolan ska vara en mötesplats för
gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet,
lyssnande, transparens och delaktighet.

Pedagogen som medforskare och medkonstruktör

Lärandet bygger på samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna. Det är upplevelserna
och den egna nyfikenheten som utgör grunden för lärande. Därför intar pedagogen en
medforskande ställning och har lusten och viljan att ständigt lära nytt med barnen.
Pedagogerna är också medkonstruktörer i barnens lek och finns ständigt i barnens närhet för
att prata med barnen, lyssna till barnen, analysera och dokumentera verksamheten och
barnens utveckling.

Pedagogen som medupptäckare

Pedagogen ska vara där som ett stöd till barnet och en medupptäckare. En del i pedagogiken
är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter och barnens hundra språk. Lekmaterial som
oftast inte är färdiga används mycket i pedagogiken; material som öppnar möjligheten att
uttrycka sin kreativitet och fantasi.

Det kompetenta barnet

Reggio Emilias pedagogiska arbetssätt är förankrat i en djup humanistisk livshållning som
bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse
om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska
världen. Varje barn är en kompetent individ med inneboende drivkraft, fantastiska egenskaper
och stark skaparkraft. Att se varje barn, att inspirera till utforskande och att uppmuntra till
skapande och utveckling av de egna uttryckssätten är därför målet med pedagogiken.

Lyssnandets pedagogik

Reggio Emilia kallas också lyssnandets pedagogik. I små grupper får barnen tillfälle att både
uttrycka sig och lyssna till varandra, att tillsammans fantisera, experimentera och skapa. På
detta sätt vet vi att varje barn blir sedd och lyssnad till. Den pedagogiska verksamheten utgår
från de olika intressen, erfarenheter, tankar och idéer som barnen på olika sätt ger uttryck för.
Barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära ligger alltid i fokus.

Samverkan med lokal samhället

Inom Reggio Emilia ses skolan som en viktig aktör i lokalsamhället som interagerar med övriga
aktörer såsom företag, organisationer och föreningar. Ett rikt utbyte med olika lokala aktörer
breddar barnens perspektiv och ger många tillfällen till praktiskt förankrat lärande, samtidigt
som lokalsamhället berikas av barnens påtagliga närvaro.