En holistisk förskola

Vad är holism för oss?

Holism innebär att tillåta och ge utrymme för alla aspekter av livet, samt att vara medveten om hur allting hänger samman. Vi visar genom vårt språk och genom vårt förhållningssätt en förståelse för att kropp, sinne, emotioner och själ inte är åtskilda från varandra utan djupt sammanlänkade.

Alla känslor är berättigade och vi hindrar inte barn från att visa någon from av känsla, så länge de inte skadar sig själva eller någon annan. Vi undviker medvetet ett språk som bedömmer och kategoriserar känslor som bra eller dåliga, positiva eller negativa.

Metoder som stödjer självinsikt

I vår dagliga verksamhet erbjuder vi barnen tekniker och verktyg som meditation, mindfulness, dans, ceremoni och yoga. Genom dessa ges barnen möjlighet att utforska sin inre värld och sin relation till det andliga (själslivet). I vårt moderna samhälle ställs stort fokus på den yttre, materiella världen och det är lätt att dras med i denna utan att först lyssna till sitt inre. Vi föreslår vägar där barnen får komma i kontakt med sin egen inre värld genom personliga upplevelser. Vi uppmuntrar personalen att hålla sin egen kontakt med det andliga levande och närvarande och att vara öppna gentemot barnen när det gäller att dela med sig av sina upplevelser och reflektioner. Genom att visa att även vuxna tar dessa dimensioner av livet på allvar uppmuntrar vi barnen att utforska och finna sin egen inre sanning.

Kontakt med det inre livet

Backa Förskola vill lägga grunden för ett öppet och medvetet sinnelag som kan ge barnen förmågan att under uppväxten bevara en stark kontakt med sitt eget inre. Vi önskar ge barnen verktyg för att förstå hur de själva fungerar på alla plan så att de kan välja väg i livet utifrån sin egen inre sanning utan att låta sig styras av konventioner eller yttre påtryckningar. Genom att redan nu visa att vi tar barnens inre processer och olikheter på allvar vill vi ge barnen modet att under hela livet lyssna till sitt inre. Att utifrån sin egen drivkraft och dröm välja det som skapar djupast tillfredsställelse och harmoni.

Kontakt med naturen

Vi ger barnen tillfällen att uppleva och förstå hur vi påverkar och påverkas av naturen, av vår omgivning och av varandra. Genom att vara medvetna om den effekt vi själva har på vår omgivning kan vi lära oss att ta ansvar för konsekvenserna av våra handlingar. Genom att vara medvetna om hur vår omgivning påverkar oss kan vi lära oss att ta ansvar för att välja en omgivning som stärker oss och ger oss välmående på alla plan. Närhet till och respekt för naturen innebär att vi i förskolans verksamhet på ett naturligt sätt följer och låter oss påverkas av årstidernas växlingar och naturens rytm. Genom ceremoni firar och uppskattar vi de gåvor som naturen ger oss och uppmärksammar årstidernas växlingar. Vi närmar oss naturens element och energier med ett öppet sinnelag och låter dem tala till oss på sitt eget språk. I kontakt med naturen kan vi också komma i kontakt med vårt eget inre och med vår egen kropps rytm.

Kontakt med kroppen

På Backa Förskola uppmuntrar vi barnen att lära känna sin egen kropp och att respektera kroppens rytm och behov. Att vara i kontakt med sin kropp, att inte köra över kroppen, och att ge kroppen det den behöver när den behöver det är viktigt för att uppleva hälsa och välmående i livet. Därför vill vi redan nu lägga grunden för en förståelse för hur kroppen fungerar och en förmåga att lyssna till och ta hand om sin egen kropp.