Bra att veta

Inskolning

Barnen skolas in enskilt eller i grupp. Beräkna att inskolningen tar cirka 2 veckor.

Föräldraavgifter

Backa Förskola följer Karlstad kommuns riktlinjer för beräkning av föräldraavgifter. Läs om dessa på Karlstad kommuns hemsida.

Omsorgstid

Barnets tid i verksamheten beror på vårdnadshavarnas arbetstid/studietid inklusive restid eller barnets behov av särskilt stöd enligt § 7 i skollagen.

De föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till barnomsorg 15 timmar i veckan.

Fotografering 

Förskolan har en policy mot fotografering av barn i verksamheten utförd av andra än pedagoger och professionella. Alla vårdnadshavare får en blankett kallad “samtycke för fotografering” där de får ta ställning till vad förskolan får/inte får göra med barnets fotografering.

Ditt barn är försäkrat

Alla barn är olycksfallsförsäkrade via Backa Förskolas försäkringsbolag under deras vistelse på förskolan, samt på deras väg till och från förskolan. Backa Förskola är ansvarig för barnet från den stund barnet överlämnas och hälsat ”god morgon”. Vårdnadshavaren återtar ansvaret för barnet när de sagt ”hej då” till personalen.

Personalen har tystnadsplikt

All personal på förskolan har tystnadsplikt förutom när det finns misstankar om vanvård eller misshandel. Då har personalen anmälningsplikt som innebär att de måste anmäla detta till polis och/eller sociala myndigheter.

Alla vårdnadshavare förväntas att delta på:

    • Föräldramöte en gång per termin
    • Individuella utvecklingssamtal en gång per termin
    • Minst en aktivitet per år som organiseras för att stödja förskolan att utveckla dess arbetsmiljö och pedagogik. t.ex. trädgårdsdagar

Föräldrainflytande

Backa Förskola har en uttalad vision och pedagogiskt verksamhet som föräldrar har tillgång till via verksamhetsplanen och som ni aktivt har valt då ni har satt ert barn hos oss. Vi välkomnar föräldrarnas feedback och input gällande utveckling av förskolan för barnens bästa. Vi önskar en öppen dialog med alla föräldrar och ett samarbete kring förskolans drift och utveckling.

Beslut om eventuella förändringar i förskolans verksamhet fattas av Styrelsen i samarbete med Rektor. Dessa beslut grundas på skollagen, förskolans värdegrund och vision, den ekonomiska verkligheten, samt vad styrelsen tror bäst gynnar helheten utifrån de förslag, feedback och åsikter som vi får från föräldrar, barn och personal.