NVC – Non Violent Communication

Backa Förskola vill uppmuntra och stödja barn att bli individer med stark självkänsla och självinsikt och med förmåga att förstå andra och att visa hänsyn till varandra.

Vi upplever att det empatiska förhållningssätt som NVC står för ger stöd för respektfulla möten och samtal som leder till gemensam utveckling och djupare förståelse.

NVC kan kort beskrivas i fyra steg:

    1. Observation utan att värdera eller att tolka
    2. Uttrycka hur jag känner mig i förhållande till det jag observerar. Känslor är kroppens signaler
    3. Uppmärksamhet på mina egna och andras behov skapar kontakt och möjlighet till dialog
    4. Uttrycka tydliga önskemål utan krav, hot eller belöningar

Genom att vara uppmärksam på egna och andras behov, och genom att träna oss på att uttrycka tydliga önskemål och att motivera dessa, får vi en djupare kontakt med varandra och möjligheten till respektfull samverkan ökar.

Uppskattning

På Backa Förskola uttrycker vi gärna och ofta uppskattning till varandra. Däremot undviker vi bedömande, beröm och belöningar. Risken med bedömningar och beröm från “auktoriteter” är att barnen kan bli “utifrånstyrda” och beroende av andras gillande för att vara nöjda med sig själva och det de gör. Istället vill vi uppmuntra och stärka barnens egen självkänsla och autonomi genom att uttrycka genuin uppskattning både för personen och för det som han eller hon gör som berikar oss.

Närvarande och lyssnande vuxna

Det är viktigt för oss på Backa Förskola att alla barn känner sig sedda och lyssnade på. Pedagogerna är närvarande och möter barnen där de är och bekräftar att de förstår och hör vad barnen känner och uttrycker. Om barnen inte kan sätta ord på sina känslor eller önskemål kan pedagogerna hjälpa till genom att gissa sig fram. När de vuxna lyssnar och bekräftar barnen i deras känslor och tankar blir det en träning för barnen att förstå sig själva och utveckla sin förmåga att uttrycka sig tydligt.

Tydligt ledarskap

När barnen säger eller gör saker som inte kan accepteras bemöter pedagogerna dem på ett sätt som visar vägar till andra sätt att handla, utan att fastna i bedömning eller skuldbeläggning. Pedagogerna utgår ifrån att barnen vill samarbeta och att de gör sitt bästa för att hitta lösningar utifrån sina behov och sin förmåga. Genom tydligt ledarskap kan de vuxna både säga stopp när det behövs och samtidigt visa förståelse för barnens behov och stödja barnen att hitta ett annat sätt att få sina behov mötta.