Bra att veta

Inskolning

Barnen skolas in enskilt eller i grupp. Beräkna att inskolningen kan ta från 3 dagar till cirka 2 veckor.

Omsorgstid

Barnets tid i verksamheten beror på vårdnadshavarnas arbetstid/studietid inklusive restid eller barnets behov av särskilt stöd enligt § 7 i skollagen.

De föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till barnomsorg 15 timmar i veckan.

Föräldraavgifter

Backa Förskola följer Karlstad kommuns riktlinjer för beräkning av föräldraavgifter. Läs om dessa under styrdokument.

Fotografering 

Förskolan har en policy mot fotografering av barn i verksamheten utförd av andra än pedagoger och professionella. Alla vårdnadshavare får en blankett kallad “samtycke för fotografering” där de får ta ställning till vad förskolan får/inte får göra med barnets fotografering.

Ditt barn är försäkrat

Alla barn är olycksfallsförsäkrade via Backa Förskolas försäkringsbolag under deras vistelse på förskolan, samt på deras väg till och från förskolan. Backa Förskola är ansvarig för barnet från den stund barnet överlämnas och hälsat ”god morgon”. Vårdnadshavaren återtar ansvaret för barnet när de sagt ”hej då” till personalen.

Personalen har tystnadsplikt

All personal på förskolan har tystnadsplikt förutom när det finns misstankar om vanvård eller misshandel. Då har personalen anmälningsplikt som innebär att de måste anmäla detta till polis och/eller sociala myndigheter.

Alla vårdnadshavare förväntas att delta på:

    • Föräldramöte en gång per termin
    • Individuella utvecklingssamtal en gång per termin
    • Minst en aktivitet per år som organiseras för att stödja förskolan att utveckla dess arbetsmiljö och pedagogik. t.ex. trädgårdsdagar

Föräldrainflytande

Backa Förskola har en uttalad vision och pedagogiskt verksamhet som föräldrar har tillgång till via verksamhetsplanen och som ni aktivt har valt då ni har satt ert barn hos oss. Vi välkomnar föräldrarnas feedback och input gällande utveckling av förskolan för barnens bästa. Vi önskar en öppen dialog med alla föräldrar och ett samarbete kring förskolans drift och utveckling. Beslut om eventuella förändringar i förskolans verksamhet fattas av Styrelsen i samarbete med Förskolechef. Dessa beslut grundas på skollagen, förskolans värdegrund och vision, den ekonomiska verkligheten, samt vad styrelsen tror bäst gynnar helheten utifrån de förslag, feedback och åsikter som vi får från föräldrar och personal.

Synpunkter och klagomål

För synpunkter och klagomål kring verksamheten och övrig personal vänder ni er till förskolechefen på mail forskolan@backafriskola.se.

För synpunkter och klagomål angående förskolechef eller huvudman vänder ni er till styrelsen på mail info@backafriskola.se

Om ni anser att huvudmannen missköter sitt åtagande och om huvudmannen inte lyssnar på era klagomål och vidtar lämpliga åtgärder har ni möjlighet att vända er till kommunen med klagomål. Kommunen kan då utreda om huvudmannen följer de lagar och förordningar som gäller för förskola. Detta är den sista instansen och vi förutsätter att ni först försöker att lösa ev. problem genom dialog med förskolechef och/eller styrelsen.

Har ni synpunkter och klagomål är det viktigt att ni ber om ett möte eller skickar det via email. Ta inte upp synpunkter eller klagomål när barn är i närheten.

Tänk också på att personalen inte kommer att diskutera andra barn än dina egna med dig.

Försök att uttrycka kritik, önskningar och behov på ett tydligt och konkret sätt.